Posted in Հորինուկ

ճանապարհորդ տերևը

Գարնանը մի տերև է ծառի վրա աճում : Նա այնքան աճեց , որ դարձավ գեղեցիկ կանաչ տերև: Աշնանը նա ընկավ ներքև և տեսավ,որ սկսեց ուժեղ քամի: Նա ուզում էր փախչել, բայց չկարողացավ, քանի որ նա չուներ ոտքեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s